תנאי שימוש

צרכן יקר,

ברוכים הבאים לאתר הסהר הפורה.

אנא קרא את הוראות השימוש המסדירות את הגלישה והשימוש באתר אינטרנט זה. הגלישה והשימוש באתר כמוהם כהסכמה לתנאי שימוש אלה, תוך ויתור על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם תנאי השימוש, והכל בכפוף להוראות כל דין.

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון או בוואטסאפ למספר 054.7867233

השימוש באתר מיועד לצרכנים מגיל 18 ומעלה, והוא ככלל למטרת מכירת מוצרים קמעונאיים הנמכרים בו באמצעות חברת הסהר הפורה - מסחר בינלאומי בע"מ מרח' המכבי 2, תל אביב (להלן: "החברה"). אין לעשות באתר כל שימוש אחר, לרבות כל שימוש בניגוד לדין. מבלי לגרוע מכל הוראה בדין, הצרכן ו/או הגולש באתר מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות ולרבות בגין נזקים עקיפים, תוצאתיים ופגיעה בשם הטוב ובמוניטין, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין על ידי הצרכן ו/או הגולש באתר, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות הדין על ידי הצרכן ו/או הגולש באתר.  

תנאים אלה ו/או תכני האתר עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, בכפוף להוראות כל דין. כמו כן, החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות ה-Online, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

"המוצרים" - בתקנון זה הביטוי "מוצרים" פירושו מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים באתר, ואשר מועד אספקתם התבקש על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה".

מובהר בזאת כי אין התחייבות למספר מינימלי של מוצרים מכל סוג שהוא הנמכרים באתר. מחירי המוצרים באתר עשויים להשתנות מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת.

הערות למוצר - הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם הבלעדית. כמו כן, ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בתום לב בסימון המוצרים והחברה לא תשיא באחריות כלשהי בקשר לכך.

אלרגניים / גלוטן - אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר עצמו לפני השימוש בו. באתר מוצג סימון תזונתי למוצרי המזון הנמכרים בו, לרבות סמלי מזון אדומים, כנדרש בתקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשע"ח-2017 (בסעיף זה - "התקנות"), וזאת על פי המידע שהתקבל מהספקים ובאחריותם הבלעדית. הסימון התזונתי וסמלי המזון מופיעים בדף המוצר. ניתן להגיע לדף המוצר על ידי הקלקה על המוצר מכל דף באתר.

המחירים - מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר /או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

בכל שאלה לגבי מחירי המוצרים המפורטים באתר, ניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר כאמור לעיל, ויישמרו למשך 14 יום בלבד. מחירי המוצרים המסומנים בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יישמרו למשך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, ובכפוף לכך שמועד האספקה חל תוך 14 ימים מיום סגירת ההזמנה.

מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

הרישום לאתר - טרם רכישת מוצר כלשהוא באתר, הלקוח יהיה רשאי לפתוח חשבון משתמש או להמשיך את הרכישה בתור "אורח" ללא צורך בפתיחת חשבון ייעודי, לפי שיקול דעתו. ככל שהלקוח יפתח חשבון משתמש באתר - יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, רכישת מוצרים, צפייה ברכישות עבר, ביצוע שינויים בהגדרות הלקוח והעדפותיו וכו'. פירוט פעולות אלה עשוי להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה.

לשם ביצוע רכישה יהיה על המשתמש למלא טופס פרטים אישיים, לרבות: שם פרטי ושם משפחה; כתובת דואר אלקטרוני; בחירת סיסמא; מספר טלפון; כתובת למשלוח.

יתכן ופתיחת חשבון משתמש תחייב את הלקוח במסירת פרטים נוספים הדרושים לצורך מתן השירות ו/או יהיה כפוף לתנאים נוספים שיפורסמו באתר, ואשר אינם מפורטים בתקנון זה. החברה מציינת שוב בפני הלקוח שהליך  הרכישה באתר כ"אורח" ו/או פתיחת חשבון המשתמש שלו מעידים על הסכמתו לתנאי תקנון זה.

החברה מתחייבת שהנתונים אותם ימסור הלקוח בעת פתיחת חשבון משתמש באתר יישמרו במאגר המידע של החברה בלבד כך שפתיחת חשבון על ידי הלקוח כמוה כהסכמה לרישום פרטי הלקוח במאגר מידע בבעלות החברה. הפרטים שימסרו על ידי הלקוח ישמרו באמצעות אמצעי אבטחה מקובלים כדין ולא יועברו לצד שלישי כלשהוא, ללא הסכמתו המפורשת של הלקוח, זאת למעט במקרים המפורטים להלן: (א)  הפרטים או חלקם יועברו לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה; (ב) נותני שירותים מטעמנו (לרבות חברות פרסום), הזקוקים למידע לצורך תפעול שוטף של האתר ומתן השירותים המוצעים באתר למשתמש. אנו נגביל גישה למידע כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמן התקשרנו עימם, והם יידרשו לעמוד בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על פרטיך האישיים ושמירת חשאיותם. בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לעובדי האתר ו/או החברה. יצוין ששימוש האתר בפרטים אודות הלקוח הינו בכפוף ל"מדיניות הסודיות והפרטיות" של האתר כמוגדר בתקנון זה. מובהר כי מאגר המידע ישמש גם לשירותי דיוור ישיר כאמור בפרק מדיניות סודיות ופרטיות להלן.

החברה מבקשת מהלקוח להקפיד בהקלדה נכונה של הפרטים הנדרשים בעת הרכישה ובעת פתיחת חשבון משתמש (ככל שנפתח). כמו-כן מתבקש הלקוח לדאוג לעדכון האתר בכל שינוי בפרטיו, ככל שיהיו. הקלדת פרטים שגויים עלולים למנוע מהאתר לספק ללקוח את המוצרים אותם רכש באתר. החברה מוצאת לנכון לציין שהגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על-פי החוק. החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה המפעילה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.

החברה מבקשת מהלקוח להקפיד לשמור בסוד את הסיסמא בא בחר לשם כניסה לחשבון המשתמש שלו באתר. על-מנת להקטין את הסיכון בדליפה של פרטי לקוח, ע"י הלקוח עצמו, מומלץ ללקוח להחליף את הסיסמא מידי תקופה.

לאחר השלמת הרישום לאתר ופתיחת חשבון לקוח, כניסותיו הבאות של הלקוח לאתר מאותו המחשב ממנו הוא נרשם ייתכן ותתבצענה באופן אוטומטי ע"י מערכת האתר, אשר תזהה את המחשב ומכאן את הלקוח עצמו. אי-לכך, מומלץ להקפיד על יציאה מסודרת מחשבון הלקוח בסיום הגלישה ו/או השימוש באתר, וזאת על-מנת למנוע ממשתמשים אחרים באותו מחשב גישה לחשבון הלקוח.

ביצוע הרכישה באתר - בתום מילוי "סל הקניות", יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה. 

בעת ביצוע הזמנות, יש לוודא הזנת פרטים נכונים, לרבות כמות, דגם וכיו"ב. כל טעות כלשהי בהקלדת הנתונים תהיה באחריותו של הצרכן בלבד, והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי במקרה של טעות כאמור.

מובהר כי הצרכן יהיה האחראי הבלעדי לכל מקרה בו ביצוע ההזמנה באתר נכשל עקב כשל בכרטיס האשראי של הצרכן, בעיה בחיבור האינטרנט של הצרכן, תקלת מחשוב של הצרכן, וכן עקב כל כשל טכני אחר.

בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו למוקד האספקה. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לחברה, לרבות, אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים או פגיעה באיכותם, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.

התשלום - התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "החשבון שלי", "פרטים אישיים". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר

לאחר חיוב הלקוח ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני (או בכל אמצעי ממוחשב אחר שהחברה תמצא לנכון). הלקוח רשאי לבטל הסכמתו לקבלת חשבונית במייל בכל עת באמצעות מסירת הודעה בטלפון ובוואטסאפ.

שעות פעילות האתר - הקלדה של הזמנה באתר  אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של האתר.

הזמנה ו/או שינוי הזמנה (לרבות הסרה של חלק מהמוצרים בהזמנה) אפשרית בשעות פעילות מוקד התמיכה בלבד בטלפון או בוואטסאפ. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר.

שינוי בהזמנה - ניתן לבצע בשעות פעילות החברה וכל עוד ההזמנה טרם נשלחה ללקוח.

שעות הפעילות של מוקד התמיכה ו/או מענה בוואטסאפ הינן כדלקמן:

 ימים א' – ה' – 08:00-20:00 (משמונה בבוקר ועד שמונה בערב)

 יום ו' וערבי חג : 15:00- 08:00 (משמונה בבוקר ועד שלוש אחה"צ)

על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד התמיכה והחברה אינה מחויבת למועדים אלה. 

 

דמי משלוח - בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 35 ₪ בגין אספקת מוצרים בסך כולל של עד 249 ₪ למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. בגין אספקת מוצרים בסך כולל של מעל ל- 250 ₪ לא יחויבו בדמי משלוח. המשלוח יסופק בתוך 2-5 ימי עסקים.

משלוח אקספרס באזור המרכז* בתוספת 15 ₪ לדמי המשלוח – בביצוע הזמנה עד השעה 11:00 בבוקר, האספקה תבוצע באותו יום, עד השעה 21:30. ככל שביצוע תחול לאחר השעה 11:00, היא תסופק ביום שלמחרת.

*אור יהודה, אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, גבעת שמואל, גני תקווה, הרצליה, חולון, יהוד, כפר אז"ר, סביון, פתח תקווה, קרית אונו, ראשון לציון, רמת גן, רמת השרון ותל אביב

דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום אספקת המוצרים, כך שככל שסכום הקניה בפועל יפחת מ- 300 ₪ מכל סיבה שהיא ולרבות בשל חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד', יחויב החשבון בדמי משלוח בהתאם לאזור החלוקה בנוסף לסכום הקניה. 

אספקה - הזמנה תישלח ע"י החברה או ע"י נציג מטעמה לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה.

למרבית המוצרים, מועד המשלוח לכתובת הלקוח הינו עד 4 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה וגמר התשלום עבורה (המאוחר מביניהם), ועבור מוצרים בודדים לא יאוחר מ-10 ימי עסקים, אלא אם נכתב אחרת באתר (עבור מוצר מסוים), או שנמסר אחרת ע"י האתר ללקוח, בהודעת דואר אלקטרוני שנשלחה אליו או בפנייה טלפונית ע"י נציג האתר אל הלקוח. ימי עסקים אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים.

החברה מספקת את ההזמנות, בכפוף לתשלום דמי משלוח ע"י הלקוח, באמצעות צד שלישי (חברת משלוחים) ישירות לכתובת הלקוח. התקנון של הגוף המשלח (חברת המשלוחים) באמצעותו מסופקות ההזמנות חל על כל משלוח ומחייב את הלקוח, כולל הוראות התקנון הנ"ל לגבי זמני אספקה מדויקים, הגדרת אזורי חלוקה וכו'. החברה לא תהיה אחראית לגבי עיכוב באספקת ההזמנה או אי אספקת הזמנה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה לרבות שביתות בחברת המשלוחים, חסימות דרכים וכדומה.

דמי המשלוח הכרוכים באספקת ההזמנה ישולמו ע"י הלקוח יחד עם התשלום בגין המוצרים המוזמנים בהזמנה. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח המלאים יחד עם התשלום הראשון עבור המוצרים שהוזמנו בהזמנה. במקרה של הובלה חריגה, כגון: משלוח במשקל ו/או נפח חריגים, אספקה לקומות גבוהות ללא מעלית, אספקה באמצעים מיוחדים, אספקה באמצעות כוח אדם נוסף או כוח אדם מיוחד וכו', תהיה רשאית החברה המפעילה לגבות תוספת תשלום מעל דמי המשלוח הרגילים. בכל מקרה, הסיבה לגביית תוספת תשלום כזו תוסבר ללקוח ותתואם עימו מראש.

החברה ו/או מי מטעמה, כולל נציג חברת המשלוחים, רשאים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה ההזמנה וכן לדרוש הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האחר, ואת חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי תעודת המשלוח כתנאי למסירת ההזמנה ללקוח.

אם ללקוח תלונה לגבי עיכוב באספקת ההזמנה עליו להודיע על-כך לאלתר לאתר באמצעות משלוח הודעה לכתובת info@harahar.com בה יפרט את תלונתו. החברה תבדוק את תלונתו ובמידה שאכן חל עיכוב שאינו נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה, יוכל הלקוח להודיע לאתר שאינו מעוניין עוד להמתין להגעת ההזמנה. במקרה זה יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי בגובה התשלום אותו שילם עבור אותה הזמנה (100% החזר כספי).

החזרת מוצרים -  על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. 

במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד התמיכה בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד התמיכה יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). 

צרכן יוכל למסור הודעת ביטול עסקה באחת מן הדרכים הבאות: הודעת מייל לכתובת  Orders@hasahar.com או במשלוח הודעה לשירות התמיכה בוואטסאפ.

בהודעת הביטול יש לפרט את שם הלקוח המלא כפי שמופיע בהזמנה, מספר זהות הלקוח וטלפון ליצירת קשר עם הלקוח, וכן פירוט רב ככל האפשר של פרטי העסקה.

במקרה שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לצרכן עומדת זכות לביטול עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר תוך 4 חודשים מיום ביצוע העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, לעוסק עומדת הזכות לדרוש מן הצרכן להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

ביטול עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה במוצר, איחור במועד האספקה ביחס למועד המוסכם או הפרה של תנאי מתנאי העסקה - במקרה כזה, החברה תחזיר לצרכן, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק של מחיר העסקה שכבר שולם, תבטל את החיוב בגין העסקה, תמסור לצרכן העתק של הודעת ביטול החיוב, מבלי לגבות מן הצרכן סכום כלשהו, למעט הסכומים הבאים אותם לחברה זכות לגבות: דמי טיפול בגובה של 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מהם. על הצרכן להחזיר את המוצר לחברה על חשבונו. החברה שומרת על זכותה לדרוש כי ההחזרה תבוצע באמצעות שליח מטעם החברה ובמקרה זה, עלות ההחזרה תחול על הצרכן ותשולם על ידו לחברה. אין בכל האמור כדי לגרוע מזכויות החברה על פי חוק הגנת הצרכן, לרבות זכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

 

ביטול הזמנה בתהליך - כל עוד ההזמנה טרם נשלחה ללקוח, הלקוח יהיה רשאי לבטלה ע"י משלוח הודעת ביטול לאתר לכתובת orders@hasahar.com או בשיחה טלפונית לשירות הלקוחות או בהתכתבות וואטסאפ.

בהזמנת "אקספרס" ניתן לבטל עד השעה 9:00 של יום האספקה.

ביטול הזמנה על-ידי החברה - החברה רשאית לבטל על-פי שיקולה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, הזמנה של לקוח, כולה או חלקה, בטרם נשלחה ההזמנה ללקוח או בטרם התקבלה על-ידו.

הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח אותה מסר בעת ביצוע ההזמנה או באופן טלפוני ע"י נציג האתר. החברה לא תחייב את הלקוח עבור ביצוע הזמנה זו שבוטלה, ובאם כבר חויב הלקוח עבור הזמנה זו יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור הזמנה זו במלוא הסכום שחויב (100% החזר כספי).

סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין כאמור תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו אשר יישם את הדין הישראלי. בכל מקרה של סתירה בין נוסח תנאי השימוש בעברית, לבין הוראות בכל שפה אחרת באתר זה, הנוסח בשפה העברית הוא הנוסח הגובר.

בטיחות האתר  - אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק: חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים; בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו; שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל. החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט לעיל.